Cel projektu

Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego (PIMReC) – jest to kompleksowym projekt infrastrukturalnym, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa turystyki górskiej w obszarze transgranicznym.

Czas trwania projektu: 23 lutego 2019 r. – 22 lutego 2021 r.

Budżet projektu – 1 170 269,82 EUR

Głównym celem projektu jest: budowa ścisłej współpracy polskich i ukraińskich służb ratowniczych dla poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej

Cele projektu:

  • rekonstrukcja i adaptacja strukturalna dawnego obserwatoriumastronomiczno-meteorologicznego na górzePop Iwan (pasmo Czarnohory, Karpaty) na potrzeby centrumszkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowegooraz funkcjonowania całorocznej stacji ratownictwa górskiego;
  • przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych polsko-ukraińskich szkoleń dla ratowników wysokogórskichze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technikratowniczych w różnych warunkach pogodowych, w tym case studies
  • tworzenie mechanizmów reagowania kryzysowego i sposobów współdziałania z odpowiednimi służbami w przypadku zagrożenia życia i zdrowia turystów;
  • stworzenie platformy usług elektronicznych, jako skutecznegozasobu informacyjnego dla wymiany doświadczeńi materiałów szkoleniowych, między polskimi i ukraińskimi zespołami ratownictwa wysokogórskiego oraz narzędzia informującego turystów o środkach bezpieczeństwa związanych z przebywaniem w obszarach górskich,bezpiecznych szlakach turystycznych i prognozie pogody.

Po utworzeniu tego centrum szkoleniowego znacznej poprawie ulegną warunki pracy oraz szkolenia personelu, umożliwiając górskim służbom ratowniczym wypełnianie własnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i ratowania życia ludzi, w sposób jak najbardziej efektywny i profesjonalny. Ponadto grupy ratownicze zostaną wyposażone w najnowszy sprzęt, w tym sprzęt medyczny.

Projekt ten również będzie miał znaczący wpływ napozytywny rozwój wspólnot terytorialnych, zlokalizowanych na obszarach górskich. Zwiększy bezpieczeństwo regionalne w przypadku sytuacji nadzwyczajnych. Ogólnie rzecz biorąc, realizacja tego projektu będzie miała podwójny wpływ, m.in.: poprawi warunki bezpieczeństwa górskich wędrówek w Karpatach Wschodnich i zwiększy atrakcyjność regionu dla turystów, w tym obcokrajowców, odwiedzających Ukrainę. W sumie projekt ten podniesie poziom bezpieczeństwa dla ok. 200 tys. mieszkańców, a także dla 2,5 miliona turystów, którzy odwiedzają ukraińskie Karpaty każdego roku.