Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego

PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00

Projekt ma na celu:

– podniesienie poziomu zawodowego ratowników wysokogórskich i ochotników zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, co w sposób kompleksowy przyczyni się do rozwoju transgranicznego systemu ratownictwa górskiego;

– pogłębienie współpracy między wszystkimi uczestnikami projektu;

– podniesienie poziomu wiedzy i świadomość społeczności na obszarach związanych z projektem oraz podniesieniem bezpieczeństwa korzystania ze szlaków turystycznych.

Ścisła współpraca operacyjna między polskimi i ukraińskimi służbami ratowniczymi doprowadzi do opracowania jednolitych standardów operacyjnych, a w dłuższej perspektywie, po obu stronach granicy, umożliwi koordynację akcji ratunkowych i wdrożenie środków zapobiegawczych.

Pro Projekt

Pro Programu