Uncategorized

Spotkanie ekspertów w Tatarowie

W dniach 9-10 marca 2023 r. w Tatarowie (obwód iwanofrankiwski) odbyło się doroczne, robocze spotkanie ekspertów Uniwersytetu Przykarpackiego i Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie odbudowy Międzynarodowego Centrum Naukowego „Obserwatorium” na górze Pip Iwan.

W tegorocznym spotkaniu wzięli udział m.in.: rektor Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka Igor Cependa, prorektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego Jarosław Szynkaruk, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki, Konsul Generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski, przedstawiciele uczelni wyższych (offline i online), przedstawiciele Departamentu Obwodowego Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim (offline i online), Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Bieszczadzka, menedżerowie projektu PIMReC, szefowie samorządów i instytucji projektowych obu krajów (offline i online), przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Unii Europejskiej, wykonawcy prac konserwatorsko-remontowych w Obserwatorium, eksperci z Przedsiębiorstwa Państwowego „Ukraiński Państwowy Instytut Badawczy Projektowania Urbanistycznego „DIPROMISTO” im. Jurija Bilokonya.

Międzynarodowy projekt „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego (PIMReC)” realizowany jest w ramach współpracy PL-BY-UA przez czterech partnerów: Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Uniwersytet Warszawski, Departament Obwodowy Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka.

Spotkanie otworzył Igor Сependa, Rektor Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka. Podkreślił, że przed partnerami stoi jeszcze wiele wyzwań, ale „nasze wspólne projekty mają przed sobą wspaniałą przyszłość, najważniejsze jest, abyśmy razem szli do przodu”.

O historii i etapach odbudowy obserwatorium mówił Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zaprezentował również tradycyjny kalendarz przygotowany przez Studium Europy Wschodniej dotyczący historii obserwatorium w czasach międzywojennych.

Do zebranych przemówiła również Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalna RP we Lwowie.

Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski podkreślił, że „realizacja wspólnych ukraińsko-polskich projektów łączy wielkie idee i różnych ludzi”.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jest od wielu lat partnerem inicjatorów odbudowy Obserwatorium. W internetowym spotkaniu ekspertów wziął udział wicemarszałek województwa podkarpackiego Pan Piotr Pilch.

O postępie prac budowlanych w Obserwatorium na górze Pop Iwan w okresie sprawozdawczym poinformował Jarosław Szynkaruk, prorektor Uniwersytetu Przykarpackiego.

Mykoła Burlak, zastępca szefa Głównego Zarządu Departamentu Obwodowego Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim, menedżer projektu PIMReC, oraz Taras Brynda, szef Czwartej Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, którzy łączył się online bezpośrednio z Obserwatorium na górze Pop Iwan, zrelacjonowali pracę ratowników w Obserwatorium oraz w górach.

Ze strony polskiej o stanie realizacji projektu w imieniu Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Bieszczadzka mówiła menedżer projektu PIMReC Karolina Kiwor.

Podczas spotkania Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich oraz Vasyl Khimyak, starszy ekspert Programu Polsko-Ukraińskiej Współpracy Transgranicznej we Lwowie, przybliżyli specyfikę realizacji projektów transgranicznych. W szczególności przedstawili Program Interreg NEXT PL-UA 2021-2027.

Zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 to nowy etap, poprzedzony Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach tego właśnie Programu Uniwersytet Przykarpacki i jego partnerzy kończą obecnie realizację dużego projektu ” Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” (PIMReC).

Nowy etap Programu daje możliwość kontynuacji współpracy transgranicznej między Ukrainą a Polską, wzmocnienia więzi między organizacjami i mieszkańcami terenów przygranicznych oraz rozwoju obszarów objętych współpracą.

Komisja Europejska przeznaczyła na Program PL-UA 187,4 mln EURO. Projekty w ramach Programu PL-UA będą realizowane w pięciu priorytetach: partnerzy projektu zachęcają wszystkich zainteresowanych wsparciem unijnym do śledzenia strony internetowej Programu https://www.pbu2020.eu/en, gdzie dostępne są już najnowsze informacje na temat Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Wskazuje on realne możliwości dodatkowego finansowania projektów, terminy naborów oraz zasady składania wniosków o dofinansowanie projektów.


RATOWNICY POGRANICZA

W ubiegłym roku liczba turystów w Bieszczadach podwoiła się. Polacy chętnie wybierają się też w dalsze rejony Karpat. Są najliczniejszą grupą obcokrajowców, która wędruje po paśmie Czarnohory na Ukrainie. Dzięki stacji ratownictwa górskiego na szczycie góry Pop Iwan w dawnym obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego czas dotarcia do potrzebujących skrócił się nawet o kilka godzin.

Kontynuuj czytanie RATOWNICY POGRANICZA

Zasady bezpieczeństwa

1. Przed wyprawą w góry należy:

– sprawdzić warunki pogodowe na najbliższe kilka dni (przy niesprzyjającej pogodzie należy zrezygnować z wędrówki);

– przekazać informacje o grupie, trasie i oczekiwanym czasie powrotu odpowiedniej Służbie Ratowniczej obsługującej terytorium, gdzie przechodzi szlak turystyczny;

– posiadać odpowiednio dobraną odzież termoaktywną i ekwipunek (odpowiednio do pory roku i warunków pogodowych), a także zabrać apteczkę turystyczną.

2. Poruszać się należy w kolumnie, gęsiego, wybierając najbardziej bezpieczną drogę.

3. Trzymać się zasady: razem wychodzimy – razem wracamy! Nie rozdzielać się w trakcie wycieczki.

4. Tempo poruszania się grupy musi odpowiadać poziomowi przygotowania uczestników, warunkom miejscowym oraz pogodowym. Zalecane są przerwy10-15 minut, co 45-50 minut.

5. Unikać skalistych dróg. Pamiętać, że na niewysokie skały wspiąć się można bez dodatkowej pomocy i sprzętu, natomiast zejście na dół bez liny będzie praktycznie niemożliwe.

6. Nie chodzić na skróty, ponieważ można podciąć śnieżny stok i trafić pod lawinę.

7. Nie przemieszczać się w ciemności i we mgle, ponieważ można stracić orientację i spaść w przepaść.

8. Nie poruszać się wąskimi wąwozami, ponieważ istnieje zagrożenie osunięcia się kamieni lub zejścia lawiny.

9. Wykorzystywać kije trekkingowe na stromiznach: na podejściach, a szczególnie  na zejściach.

10. Natychmiast zawiadamiać kolegów o złym samopoczuciu.

11. W sytuacji, kiedy nie radzimy sobie, należy zadzwonić do Stacji Ratownictwa Górskiego na górze Pop Iwan w Czarnohorze pod numer 094 92 28 112 lub 112 i dokładnie wytłumaczyć co, gdzie i kiedy się wydarzyło. Należy, w miarę możliwości, znaleźć bezpieczne miejsce i rozbić namiot przed zmrokiem.

12. Wybierając miejsce na rozbicie namiotu, należy pamiętać, że nie wolno ustawiać namiotów obok stromych stoków, pod skałami lub pojedynczymi drzewami, nad urwiskami czy obok górskich potoków.

Po wejściu na górę Pop Iwan w Czarnohorze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

– nie rozpalać ognisk,

– nie używać otwartego ognia do oświetlenia terytorium przylegającego do Obserwatorium.

https://observatorium.pnu.edu.ua/uploads/redactor/5a17026d301b0.jpg

Zapytanie w sprawie oferty na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego

Zapytanie w sprawie oferty na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego w dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

  1. WYMAGANIA ZLECENIODAWCY:

Zakres zapytania:

W związku z realizacją projektu pn. ,,Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności, Uniwersytet Warszawski ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie i adaptacji 25 pomieszczeń w budynku d. Obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze (Ukraina) dla potrzeb stacji górskiego pogotowia ratunkowego.

Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie:

– analiza dokumentacji projektowej związanej z zadaniem inwestycyjnym;

– bieżąca kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pod względem zgodności z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną jak również polskim i ukraińskim prawem budowlanym;

– dokonywanie inspekcje na miejscu realizacji inwestycji – nie mniej niż 4 inspekcje rocznie w trakcie trwania prac;

– opracowywanie zaleceń dla wykonawcy oraz inwestora, związanych z zakresem pełnionego nadzoru;

– sprawdzenie i zaopiniowanie dokumentacji powykonawczej;

– ostateczne przyjęcie robót w zakresie pełnionego nadzoru.

Zleceniodawca zapewni pokrycie kosztów podróży na Ukrainę w związku z pełnieniem nadzoru (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz diety wg. zasad obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim). Pokrycie powyższych kosztów podróży dotyczy jednej osoby.

W przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu lub wystąpienia innej konieczności, Zleceniodawca może zlecić dodatkowe inspekcje na miejscu realizacji inwestycji.

Zleceniobiorca musi spełniać następujące wymogi formalne:

– legitymować się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo lub architektura,

– posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

– posiadać doświadczenie co najmniej 24 miesięcy pracy związanej z projektowaniem lub nadzorem nad robotami budowlanymi lub nadzorem architektonicznym,

– posiadać doświadczenie co najmniej 12 miesięcy pracy związanej z projektowaniem lub nadzorem nad robotami budowlanymi lub nadzorem architektonicznym przy obiektach objętych prawną ochroną konserwatorską,

– dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy związanej z obiektami posadowionymi w trudnym geologicznie terenie (np. w obszarach górskich).

Osoby uprawnione w Uniwersytecie Warszawskim do kontaktowania się w sprawie niniejszej oferty:

Jan Tygielski

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

tel.: + 48 664 044 737

jan.tygielski@uw.edu.pl

Wszystkie pytania dotyczące oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Okres świadczenia usługi: sezony budowlane: 2020 – 2021, z możliwością przedłużenia umowy do momentu zakończenia prac

Termin nadsyłania ofert: do 12 marca 2020 roku

Oferty z podaną ceną za usługę, należy składać drogą e-mailową lub osobiście na adres/email:

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

Jan Tygielski

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

e-mail: jan.tygielski@uw.edu.pl

Sposób przygotowania i składania ofert oraz kryterium wyboru oferty:

1. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

– Wykonawca (oferent) może złożyć jedną ofertę;

– Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z punktem II niniejszego zapytania;

– Oferta musi zostać podpisana przez oferenta (jeśli nie prowadzi on działalności gospodarczej), lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta, a następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną, lub doręczyć osobiście.

2. Kryterium wyboru oferty.

100% – cena wykonania usługi

Uwagi 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z oferentami przed dokonaniem wyboru oferty.

O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub faksem najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia zapytania zostanie skierowane zaproszenie do realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uniwersytet Warszawski wezwie do podpisania umowy wybranego oferenta w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Usługa realizowana będzie zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących nadesłanych ofert.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego, w szczególności gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, lub nastąpiła zmiana okoliczności istotnych dla jego realizacji.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu PIMReC oraz zadania inwestycyjnego znajdują się w dokumentacji projektowej, która zostanie udostępniona na życzenie Oferenta.

Warszawa, 10 marca 2020 roku

Odpowiedź na pytanie Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym nr 4/03/2020 /PIMReC w sprawie oferty na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Pytanie zadane drogą mailową w dniu 9 marca 2020 roku

Pytanie: Czy dieta za pobyt na Ukrainie (str. 1, ostatni akapit) pisma z 4 marca 2020 r. finansowana jest i odliczana od całości sumy przewidzianej do zapłaty Wykonawcy, czy jest z innej puli niż kwota wynagrodzenia?

Odpowiedź: Dieta za pobyt na Ukrainie i wszystkie inne koszty związane z podróżą pokrywane są przez Uniwersytet Warszawski z odrębnych środków w ramach projektu i nie wpływają na sumę przewidzianą do zapłaty dla Wykonawcy. Podkreślić należy, że ww. pokrycie kosztów dotyczy jednej osoby. 

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/02/2020/PIMReC z dnia 10 lutego 2020 roku

Zamawiający – Uniwersytet Warszawski informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/02/2020/PIMReC z dnia 10 lutego 2020 roku na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego w dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.
Przyczyna unieważnienia zapytania ofertowego: konieczność dodatkowego doprecyzowania zakresu przedmiotu zamówienia.
W treści zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do jego unieważnienia.

Zakup i dostawa sprzętu do ratownictwa wysokościowego

W związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 pn. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie zakup i dostawa sprzętu do ratownictwa wysokościowego.Dodatkowe informacje na bazie konkurencyjnosc i pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233374

PIMReC zaprasza przedstawicieli firm oraz organizacji turystycznych na okrągły stół

Znaczenie realizacji projektu PIMReC dla rozwoju turystyki górskiej oraz obszarów przygranicznych obwodu Iwano-Frankowskiego – to temat, który będzie poruszony w czasie „Okrągłego stołu” organizowanego przez Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku.

Wydarzenie zaplanowano na czwartek, 20 lutego br. na godz. 12:00 w Iwano-Frankiwsku w Sali 233 Budynek Rektoratu Uniwersytetu Przykarpackiego (ul. Szewczenki 57).

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli firm turystycznych, stowarzyszeń i innych organizacji do udziału w tym wydarzeniu.

Projekt Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego (PIMReC) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Umowa grantowa została podpisana w dn. 22 lutego 2019 r. Projekt PIMReC (PBU1/0754/16), w którym beneficjentem głównym jest Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, ma na celu budowanie ścisłej współpracy polskich i ukraińskich służb ratowniczych dla poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej.

Niniejsza publikacja została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Warszawskiego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IŻ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

.