Zapytanie w sprawie oferty na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego

Zapytanie w sprawie oferty na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego w dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

  1. WYMAGANIA ZLECENIODAWCY:

Zakres zapytania:

W związku z realizacją projektu pn. ,,Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności, Uniwersytet Warszawski ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie i adaptacji 25 pomieszczeń w budynku d. Obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze (Ukraina) dla potrzeb stacji górskiego pogotowia ratunkowego.

Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie:

– analiza dokumentacji projektowej związanej z zadaniem inwestycyjnym;

– bieżąca kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pod względem zgodności z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną jak również polskim i ukraińskim prawem budowlanym;

– dokonywanie inspekcje na miejscu realizacji inwestycji – nie mniej niż 4 inspekcje rocznie w trakcie trwania prac;

– opracowywanie zaleceń dla wykonawcy oraz inwestora, związanych z zakresem pełnionego nadzoru;

– sprawdzenie i zaopiniowanie dokumentacji powykonawczej;

– ostateczne przyjęcie robót w zakresie pełnionego nadzoru.

Zleceniodawca zapewni pokrycie kosztów podróży na Ukrainę w związku z pełnieniem nadzoru (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz diety wg. zasad obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim). Pokrycie powyższych kosztów podróży dotyczy jednej osoby.

W przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu lub wystąpienia innej konieczności, Zleceniodawca może zlecić dodatkowe inspekcje na miejscu realizacji inwestycji.

Zleceniobiorca musi spełniać następujące wymogi formalne:

– legitymować się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo lub architektura,

– posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

– posiadać doświadczenie co najmniej 24 miesięcy pracy związanej z projektowaniem lub nadzorem nad robotami budowlanymi lub nadzorem architektonicznym,

– posiadać doświadczenie co najmniej 12 miesięcy pracy związanej z projektowaniem lub nadzorem nad robotami budowlanymi lub nadzorem architektonicznym przy obiektach objętych prawną ochroną konserwatorską,

– dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy związanej z obiektami posadowionymi w trudnym geologicznie terenie (np. w obszarach górskich).

Osoby uprawnione w Uniwersytecie Warszawskim do kontaktowania się w sprawie niniejszej oferty:

Jan Tygielski

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

tel.: + 48 664 044 737

jan.tygielski@uw.edu.pl

Wszystkie pytania dotyczące oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Okres świadczenia usługi: sezony budowlane: 2020 – 2021, z możliwością przedłużenia umowy do momentu zakończenia prac

Termin nadsyłania ofert: do 12 marca 2020 roku

Oferty z podaną ceną za usługę, należy składać drogą e-mailową lub osobiście na adres/email:

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

Jan Tygielski

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

e-mail: jan.tygielski@uw.edu.pl

Sposób przygotowania i składania ofert oraz kryterium wyboru oferty:

1. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

– Wykonawca (oferent) może złożyć jedną ofertę;

– Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z punktem II niniejszego zapytania;

– Oferta musi zostać podpisana przez oferenta (jeśli nie prowadzi on działalności gospodarczej), lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta, a następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną, lub doręczyć osobiście.

2. Kryterium wyboru oferty.

100% – cena wykonania usługi

Uwagi 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z oferentami przed dokonaniem wyboru oferty.

O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub faksem najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia zapytania zostanie skierowane zaproszenie do realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uniwersytet Warszawski wezwie do podpisania umowy wybranego oferenta w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Usługa realizowana będzie zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących nadesłanych ofert.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego, w szczególności gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, lub nastąpiła zmiana okoliczności istotnych dla jego realizacji.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu PIMReC oraz zadania inwestycyjnego znajdują się w dokumentacji projektowej, która zostanie udostępniona na życzenie Oferenta.

Warszawa, 10 marca 2020 roku

Odpowiedź na pytanie Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym nr 4/03/2020 /PIMReC w sprawie oferty na świadczenie usług nadzoru architektoniczno-budowlanego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Pytanie zadane drogą mailową w dniu 9 marca 2020 roku

Pytanie: Czy dieta za pobyt na Ukrainie (str. 1, ostatni akapit) pisma z 4 marca 2020 r. finansowana jest i odliczana od całości sumy przewidzianej do zapłaty Wykonawcy, czy jest z innej puli niż kwota wynagrodzenia?

Odpowiedź: Dieta za pobyt na Ukrainie i wszystkie inne koszty związane z podróżą pokrywane są przez Uniwersytet Warszawski z odrębnych środków w ramach projektu i nie wpływają na sumę przewidzianą do zapłaty dla Wykonawcy. Podkreślić należy, że ww. pokrycie kosztów dotyczy jednej osoby. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *