Zapytanie w sprawie oferty na opracowanie 6 projektów rollupów i wykonanie 4 egzemplarzy rollupów

Zapytanie w sprawie oferty na opracowanie 6 projektów rollupów i wykonanie 4 egzemplarzy rollupów dla projektu Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

I. WYMAGANIA ZLECENIODAWCY:

Opis przedmiotu i zakresu zapytania:
Opracowanie 6 projektów rollupów (do wyboru przez Zamawiającego):
– 3 projektów rollupów w polskiej wersji językowej,
– 3 projektów rollupów w ukraińskiej wersji językowej,

oraz wykonanie, na podstawie wybranych przez Zamawiającego projektów, 4 egzemplarzy rollupów o wymiarach ok. 85 x ok. 210 cm.:
– 2 rollupów w języku polskim, według projektu wybranego dla polskiej wersji  językowej,
– 2 rollupów w języku ukraińskim, według projektu wybranego dla ukraińskiej wersji językowej, 
dla projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center (PIMReC)” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (PL-BY-UA 2014-2020).

Rollupy powinien spełniać wszystkie wymogi dotyczące działań promocyjnych prowadzonych w ramach programu PL-BY-UA 2014-2020 (opisane na stronie internetowej programu https://www.pbu2020.eu/pl), zawierać nazwę i logotyp projektu PIMReC, logotypy wszystkich czterech partnerów w projekcie oraz logotyp Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (PL-BY-UA 2014-2020).

Na etapie wykonawstwa wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego konsultowania się z Uniwersytetem Warszawskim.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia trzech propozycji projektu rollupa w języku polskim oraz trzech propozycji projektu rollupa w języku ukraińskim, spośród których Zleceniodawca dokona wyboru jednego projektu dla polskiej i jednego projektu dla ukraińskiej wersji językowej.

Osoby uprawnione w Uniwersytecie Warszawskim do kontaktowania się w sprawie niniejszej oferty:
Jan Tygielski
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
tel.: + 48 664 044 737
jan.tygielski@uw.edu.pl        

Termin wykonania rollupów:
7 dni od daty akceptacji projektów rollupów przez Zamawiającego

Termin nadsyłania ofert: do 2 września 2020 roku, do końca dnia
Oferty z podaną ceną za usługę, należy składać drogą e-mailową lub osobiście na adres/email:
Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW
Jan Tygielski
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
e-mail: jan.tygielski@uw.edu.pl          

Sposób przygotowania i składania ofert oraz kryterium wyboru oferty:

1. Sposób przygotowania i złożenia oferty.
– Wykonawca (oferent) może złożyć jedną ofertę;
– Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z punktem II niniejszego zapytania;
– Oferta musi zostać podpisana przez oferenta (jeśli nie prowadzi on działalności gospodarczej), lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta, a następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną, lub doręczyć osobiście.

2. Kryterium wyboru oferty. 100% – cena wykonania usługi

II. NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY NA USŁUGĘ:
1) NAZWA I ADRES WYKONAWCY (wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej)
2) NAZWISKO I DANE TELEADRESOWE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OFERTY
3) INFORMACJA O WYKONAWCY
w tym liczba osób i ewentualnych podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi.
4) TERMIN WYKONANIA USŁUGI
5) CENA NETTO / VAT / CENA BRUTTO ZA USŁUGĘ
6) INNE INFORMACJE, które uznają Państwo za istotne z punktu widzenia realizacji usługi objętej ofertą

Więcej czytaj TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *